REGULAMIN

Regulamin zakupów obowiązujący od 23.10.2018 r.

Informacje o RODO

Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany właściwości ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej oznacza, że wyrażasz zgodę na ich zapisanie w pamięci urządzenia.

Sklep internetowy Mirror Queen Hair jest prowadzony pod adresem http://sklep.mirrorqueen.pl przez firmę Mirror Queen Hair Agnieszka Janczak, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, z siedzibą przy ul. Radziwie 7/607, 01-164 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 522-282-16-74, REGON: 364818945

Klienci mogą kontaktować się ze sklepem pod numerem 600 003 587 oraz mailowo pod adresem mirrorqueen.hair@gmail.com oraz poprzez zakładkę Kontakt z nami na stronie sklepu.

Towar można odbierać osobiście w punkcie odbioru osobistego zlokalizowanym na ul. Radziwie 7 lok. 607 01-164 Warszawa. Odbiór osobisty jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru osobistego. Termin odbioru osobistego można uzgadniać mailowo bądź telefonicznie. W punkcie odbioru osobistego można dokonywać normalnych zakupów, które nie są objęte niniejszym regulaminem.

Obowiązek informacyjny RODO art 13

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Mirror Queen Hair Agnieszka Janczak, ul. Radziwie 7/607, 01-164 Warszawa NIP 522-282-16-74

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: mirrorqueen.hair@gmail.com

adres pocztowy: Mirror Queen Hair Agnieszka Janczak, ul. Radziwie 7 lok. 607, 01-164 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas pisania do nas wiadomości, a także później, w związku z realizacją Twojego zamówienia z Allegro, telefonicznego lub ze sklepu internetowego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy ewentualnie na potrzeby realizacji zamówienia i dostawy firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, aby mogli realizować usługi objęte umową. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

statystycznych i archiwizacyjnych, 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklep.mirrorqueen.pl ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usług kosmetyczno-fryzjerskich lub dostawy zamówionych przedmiotów; realizacji umów; obsługi reklamacji; obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz ; kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę lub dostarczyć towar:

adres e-mail i lub numer kontaktowy, dane zamieszkania (dostawy), imię i nazwisko.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Mirror Queen Hair w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Mirror Queen Hair; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Mirror Queen Hair, włączając w to zamówienia telefoniczne i mailowe. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

1. Mirror Queen Hair prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie sklep.mirrorqueen.pl

2. Klienci mają możliwość korzystania z sklep.mirrorqueen.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.mirrorqueen.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.mirrorqueen.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z sklep.mirrorqueen.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez kontakt pod adresem mirrorqueen.hair@gmail.coml obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy i likwidacji konta w sklepie Mirror Queen Hair. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Mirror Queen Hair jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.mirrorqueen.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu mailowy oraz hasła. Na adres mailowy Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Mirror Queen Hair., której przedmiotem są usługi świadczone przez Mirror Queen Hair, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.mirrorqueen.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.mirrorqueen.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklep.mirrorqueen.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.mirrorqueen.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Towar można oczywiście odebrać w siedzibie Mirror Queen Hair przy ul. Radziwie 7 lok 607 w Warszawie (01-164). Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku wysyłki wskazanym na sklep.mirrorqueen.pl w zakładce Wysyłka i Dostawa.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Mirror Queen Hair dotycząca zakupu danego produktu w sklep.mirrorqueen.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.mirrorqueen.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Mirror Queen Hair.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji i dostawy poszczególnych produktów (np włosy słowiańskie), składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep.mirrorqueen.pl, Mirror Queen Hair. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.mirrorqueen.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze –  w kasie sklepu stacjonarnego.
  • Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Mirror Queen Hair zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Wysyłka i Dostawa

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep.mirrorqueen.pl, Mirror Queen Hair zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 10 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

14. Mirror Queen Hair odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą maila przesłanego na adres mirrorqueen.hair@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Mirror Queen Hair podany w górnej części Regulaminu.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Mirror Queen Hair niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Mirror Queen Hair albo Mirror Queen Hair nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Mirror Queen Hair rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Mirror Queen Hair nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Mirror Queen Hair.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

19. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, znajduje się na stronie sklep.mirrorqueen.pl w zakładce Regulamin na dole strony.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu sklep.mirrorqueen.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu sklep.mirrorqueen.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Mirror Queen Hair zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

22. Mirror Queen Hair może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.mirrorqueen.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep.mirrorqueen.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.mirroqueen.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient przy pierwszym logowaniu w sklep.mirrorqueen.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Mirror Queen Hair

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Mirror Queen Hair w ramach sklep.mirrorqueen.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz w zakładce Regulamin

Przesyłkę nadaj na adres:

Mirror Queen Hair Agnieszka Janczak ul. Radziwie 7 lok. 607 01-164 Warszawa

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą; 

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb; 

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;